Áo sơ mi

Áo sơ mi - Tất cả sản phẩm Tìm mua Áo sơ mi cho bé gái tại EnBac.net ✓ Chính Hãng ✓ Giá Rẻ Hơn ✓ Giao Hàng Miễn Phí
9.797 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

Set trang ph\u1ee5c - \u0110\u1eb9p m\u00ea ly trong t\u1eebng s\u1ea3n ph\u1ea9m

\nHi\u1ec7n nay, ng\u00e0nh may m\u1eb7c kh\u00f4ng ch\u1ec9 t\u1eadp trung v\u00e0o nh\u1eefng b\u1ed9 trang ph\u1ee5c d\u00e0nh cho ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn v\u00e0 trang ph\u1ee5c nh\u00ed c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c quan t\u00e2m r\u1ea5t nhi\u1ec1u. N\u1ed5i b\u1eadt, l\u00e0 ng\u00e0y nay c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u c\u01a1 s\u1edf, x\u01b0\u1edfng s\u1ea3n xu\u1ea5t qu\u1ea7n \u00e1o d\u00e0nh cho b\u00e9 trai, qu\u1ea7n \u00e1o d\u00e0nh cho b\u00e9 g\u00e1i v\u1edbi nh\u1eefng ki\u1ec3u d\u00e1ng \u0111\u00e1ng y\u00eau, xinh x\u1eafn. Trong \u0111\u00f3, nh\u1eefng set trang ph\u1ee5c cho tr\u1ebb r\u1ea5t d\u1ec5 th\u01b0\u01a1ng l\u00f4i cu\u1ed1n, s\u1ebd gi\u00fap th\u1ec3 hi\u1ec7n c\u00e1 t\u00ednh ri\u00eang cho c\u00e1c con, v\u00e0 tr\u1edf th\u00e0nh item th\u1eddi trang kh\u00f4ng bao gi\u1edd s\u1ee3 l\u1ed7i m\u1ed1t.

\n

M\u00e1ch nh\u1ecf c\u00e1ch ch\u1ecdn set trang ph\u1ee5c cho b\u00e9 g\u00e1i

\n- M\u00e0u s\u1eafc: V\u1edbi nh\u1eefng set \u0111\u1ed3 c\u00f3 m\u00e0u s\u1eafc t\u01b0\u01a1i s\u00e1ng tr\u1ebb trung s\u1ebd gi\u00fap b\u00e9 g\u00e1i tr\u1edf n\u00ean xinh x\u1eafn, v\u00e0 n\u0103ng \u0111\u1ed9ng h\u01a1n nhi\u1ec1u. \u0110\u1eebng \u00e9p b\u00e9 ph\u1ea3i m\u1eb7c nh\u1eefng trang ph\u1ee5c t\u1ed1i m\u00e0u nh\u01b0 \u0111en, n\u00e2u, t\u00edm...v\u00ec s\u1ebd khi\u1ebfn b\u00e9 trong c\u00f3 v\u1ebb gi\u00e0 d\u1eb7n h\u01a1n so v\u1edbi tu\u1ed5i. Tuy nhi\u00ean b\u1ea1n c\u0169ng n\u00ean h\u1ea1n ch\u1ebf nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m qu\u00e1 l\u00f2e lo\u1eb9t, m\u00e0u m\u00e8, v\u00ec s\u1ebd c\u00f3 nhi\u1ec1u d\u01b0 l\u01b0\u1ee3ng h\u00f3a ch\u1ea5t g\u00e2y d\u1ecb \u1ee9ng, mang l\u1ea1i t\u00e1c h\u1ea1i kh\u00f3 l\u01b0\u1eddng.\n- Chi ti\u1ebft tr\u00ean set \u0111\u1ed3: B\u1ea1n ch\u1ec9 n\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 \u0111\u01b0\u1eddng may ch\u1eafc ch\u1eafn, v\u1edbi c\u00e1c h\u1ecda ti\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c in m\u1ec1m, tr\u00e1nh ch\u1ea5t v\u1ea3i qu\u00e1 th\u00f4 v\u00e0 c\u1ee9ng, v\u00ec c\u00f3 th\u1ec3 s\u1ebd g\u00e2y t\u1ed5n th\u01b0\u01a1ng cho b\u00e9. \u0110\u01b0\u1eddng may ph\u1ea3i ngay ng\u1eafn, c\u1ea9n th\u1eadn c\u1ea3 2 m\u1eb7t tr\u01b0\u1edbc v\u00e0 sau \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u0169ng nh\u01b0 t\u00ednh th\u1ea9m m\u1ef9 c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: B\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn mua c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng nh\u01b0 Jadiny, Tutupetti, Fkids, Sarah,...

\n

Set trang ph\u1ee5c cho b\u00e9 g\u00e1i 3 th\u00e1ng - 4 tu\u1ed5i

\n- Thi\u1ebft k\u1ebf: S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 nhi\u1ec1u ki\u1ec3u d\u00e1ng m\u1eabu m\u00e3 kh\u00e1c nhau, set trang ph\u1ee5c d\u00e0i tay nh\u01b0 pyjamas, cotton H\u00e0n, g\u1ea5u bo thun \u1ea5m \u00e1p,...v\u1edbi nh\u1eefng h\u00ecnh th\u00f9 ng\u1ed9 ngh\u0129nh, s\u1ebd th\u00edch h\u1ee3p v\u1edbi m\u00f9a thu \u0111\u00f4ng, ho\u1eb7c nh\u1eefng ng\u00e0y se se l\u1ea1nh. Set trang ph\u1ee5c \u00e1o ng\u1eafn tay, qu\u1ea7n l\u1eedng, nh\u01b0 qu\u1ea7n jean k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi \u00e1o thun ho\u1eb7c \u00e1o s\u01a1 mi; set \u00e1o thun v\u1edbi v\u00e1y ng\u1eafn c\u1ef1c xinh s\u1ebd gi\u00fap b\u00e9 y\u00eau nh\u00e0 b\u1ea1n th\u1ef1c hi\u1ec7n \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111i\u1ec1u n\u00e0y.v\u1edbi nhi\u1ec1u m\u00e0u s\u1eafc nh\u01b0 set babydoll, set \u0111\u1ed3 h\u00e8,... v\u1edbi phong c\u00e1ch ton-sur-ton s\u1ebd \u0111em \u0111\u1ebfn v\u1ebb kh\u1ecfe kho\u1eafn, n\u0103ng \u0111\u1ed9ng khi b\u00e9 \u0111i ch\u01a1i, d\u1ea1o m\u00e1t.\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: C\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m set trang ph\u1ee5c b\u00e9 g\u00e1i th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng ch\u1ea5t li\u1ec7u cotton gi\u00fap th\u1ea5m m\u1ed3 h\u00f4i nhanh, tho\u00e1ng m\u00e1t, t\u1eeb \u0111\u00f3 h\u1ea1n ch\u1ebf tr\u1ebb n\u1ed5i r\u00f4m s\u1ea3y. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3 m\u00f9a \u0111\u00f4ng, nh\u1eefng b\u1ed9 qu\u1ea7n \u00e1o th\u01b0\u1eddng c\u00f3 ch\u1ea5t li\u1ec7u d\u00e0y d\u1eb7n h\u01a1n nh\u01b0 v\u1ea3i n\u1ec9, v\u1ea3i len,... \u0111\u1ec3 gi\u1eef \u1ea5m cho b\u00e9, tr\u00e1nh b\u1ecb c\u1ea3m l\u1ea1nh.

\n

Mua ngay set trang ph\u1ee5c xinh x\u1eafn cho b\u00e9 y\u00eau t\u1ea1i EnBac.net

\nH\u1ec7 th\u1ed1ng EnBac.net Vi\u1ec7t Nam h\u00e2n h\u1ea1nh cung c\u1ea5p nh\u1eefng set trang ph\u1ee5c cho b\u00e9 g\u00e1i gi\u00e1 ph\u1ea3i ch\u0103ng, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng t\u1ed1i \u01b0u nh\u1ea5t cho kh\u00e1ch h\u00e0ng. EnBac.net lu\u00f4n c\u1eadp nh\u1eadt h\u00e0ng m\u1edbi v\u1edbi nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh gi\u1ea3m gi\u00e1 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t, gi\u00fap b\u1ea1n mua v\u1edbi gi\u00e1 t\u1ed1t nh\u1ea5t tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng. Ngo\u00e0i ra, b\u1ea1n c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 h\u00e0ng d\u1ec5 d\u00e0ng khi \u0111\u1eb7t mua t\u1ea1i EnBac.net Mall c\u00f9ng c\u00e1ch th\u1ee9c thanh to\u00e1n \u0111a d\u1ea1ng khi nh\u1eadn h\u00e0ng. H\u00e3y click MUA c\u00f9ng h\u1ec7 th\u1ed1ng EnBac.net v\u00e0 s\u0103n v\u1ec1 h\u00e0ng ng\u00e0n s\u1ea3n ph\u1ea9m uy t\u00edn, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, gi\u00e1 t\u1ed1t.

"], "heading": ""}]

Xu hướng Áo sơ mi